De Kennemer Loopgroep vooruit

 

1. Doelstelling

Het doel van dit beleidsplan is richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de KLG in de komende jaren. Hiertoe zijn sportieve en bestuurlijke doelen geformuleerd voor de middellange termijn te weten de periode 2016-2021. Deze doelen zijn een uitwerking van het algemene doel van onze vereniging “Door middel van goede begeleiding op een verantwoorde wijze de loopsport beoefenen”.

Het beleidsplan gaat uit van de huidige situatie [januari 2016]. Het beleidsplan is slechts een eerste globale aanzet voor het beleid van de komende jaren. Dit beleid zal de komende jaren specifieker uitgewerkt worden in jaarplannen met bijbehorende begrotingen.

Gezondheid en gezelligheid spelen een belangrijke rol in de doelstelling van de KLG. Op een verantwoorde manier hardlopen, draagt bij aan een gezonde levenswijze. De KLG zorgt ervoor dat in een gezellige omgeving een ieder op zijn eigen niveau kan presteren.

De KLG wil ook de komende jaren vooral een club blijven waar de loopsport op een gezellige manier wordt beoefend. Wij richten ons met name op het recreatieve aspect van het hardlopen.

De KLG wil een club zijn waar naast het sportieve element ook het sociale element een belangrijke rol speelt.

 

2. Bestuur

De KLG is een stichting.

Het bestuur bestaat een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden.

 

3. Leden

Het ledenaantal is de laatste jaren stabiel gebleven tot rond de 180-200 leden.

Degene die de club verlaten, wordt de reden van vertrek gevraagd om een beeld te krijgen waarom men stopt bij de KLG.

Het bestuur heeft ook voor de komende periode, vanwege de beschikbaarheid van trainers, de intentie uitgesproken om het ledenaantal gelijk te houden.

Leden worden gestimuleerd deel te nemen aan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd.

Leden wordt tevens de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen voor looptrainer en om deel te nemen aan een reanimatiecursus.

 

4. Trainers

De KLG wil op verschillende niveaus passende trainingen aanbieden met daartoe gekwalificeerde trainers. Continue werving en opleiding van trainers is daarom

noodzakelijk.

Prioriteiten op het gebied van het versterken van het trainersteam zijn:

- trainers werven en opleidingen laten volgen;

- waardering geven op het werk van de trainers;

- versterken van de onderlinge contacten tussen trainers en bestuur.

Methoden voor het werven, opleiden en behouden van trainers zijn:

- leden met mogelijk talent voor het trainerschap persoonlijk benaderen en een opleiding aanbieden;

- contracten voor trainers opstellen met een duidelijke beschrijving van hun rechten en plichten met betrekking tot vergoedingen, opleiding en kleding;

- organiseren van sociale activiteiten.

 

5. Trainersopleiding

Binnen de KLG wordt alleen getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Tot nu toe zijn alle trainers opgeleid via de Atletiekunie (Basis Looptrainer 3). Deze opleiding is vrij tijdrovend en er is gebleken dat het moeilijk is om leden te vinden die deze uitgebreide opleiding willen volgen.

Er zijn verschillende looptrainersopleidingen. Gelet op het over het algemeen recreatieve karakter van de trainingen is het niet persé noodzakelijk dat een opleiding van de Atletiekunie gevolgd moet worden om training te kunnen geven.

Per aangeboden opleiding wordt beoordeeld of deze geschikt is.

Trainers hebben de mogelijkheid om de cursus praktijkbegeleider te volgen. Een praktijkbegeleider is nodig om nieuwe aspirant-trainers op te leiden. Ook deze opleiding wordt door de KLG betaald.

De trainers doen jaarlijks aanvullende opleidingen/cursussen om bij te blijven op hun vakgebied.

 

6. Trainingen

De trainingen vinden plaats op de zondagochtend, woensdagavond en in de zomer ook op vrijdagavond. De invulling van de trainingen wordt verzorgd door de trainers.

 

7. Trainingsgroepen

De KLG biedt een breed trainingsaanbod.

Het doel van de recreatieve groepen is: ontspannen lopen, lopers blijven (in principe) op hetzelfde niveau, lopers kunnen zo’n 5-10 km achter elkaar hardlopen.

Recreatieve Groep 1

-          tempo van de lopers ligt hoog (10 km p/u of meer) en

-          er is tussendoor nauwelijks rust

Recreatieve Groep 2

-          tempo van de lopers ligt gemiddeld (9 á 10 km p/u) en

-          er is tussendoor af en toe rust

Recreatieve Groep 3

-          overgangsgroep beginners

-          tempo van de lopers ligt laag (9 km p/u of lager)

-          er is tussendoor regelmatig rust

-          groep heeft een duidelijk doel, namelijk hardlopen zonder te stoppen. Om mee te doen aan loopjes en makkelijker in te stromen bij recreatieve groep 2.

 

Het doel van de prestatiegroep is verbetering.

Prestatie Groep-interval: lopers willen sneller worden

Doelstelling voor de komende 5 jaar: Trainen naar loopjes van 10 tot 21 km met het doel sneller te gaan lopen.

 

Tijdelijke groep

Zo nu en dan kan er een tijdelijke groep worden gestart. Deze groep heeft één bepaald doel, bijvoorbeeld:

-          beginnersgroep (zie ook verderop),

-          trainen om 10 km achter elkaar kunnen hardlopen,

-          trainen voor een halve marathon,

-          of een ander specifiek doel.

Deze groep legt van te voren het doel vast en de tijd die hiervoor staat (enkele weken tot maximaal 3 à 4 maanden) en wordt daarna opgeheven. De lopers die in een de tijdelijke groep hebben gelopen, gaan dan (weer) lopen in één van de andere groepen.

Wisselende trainers: Misschien kunnen we hiervoor nieuwe trainers enthousiast maken, omdat je jezelf minder vast legt dan de reguliere trainers?

Zij moeten dan wel een opleiding daarvoor hebben gevolgd.


In het trainersoverleg wordt bepaald hoe de invulling gaat worden: Doel, wanneer en wie dit gaan invullen. Dit moet uiteraard wel nauw samengaan met wat er in onze lopersgemeenschap leeft en het bestuur moet het uiteindelijk eens zijn met het besluit, omdat we KLG middelen inzetten.
Via bijvoorbeeld de contactgroepleden weet het bestuur wat er leeft en kan dit dan naar voren brengen om in het trainersoverleg te bespreken. De trainers kunnen dan besluiten of dit wel of niet gaat lukken of met een aangepast voorstel komen richting bestuur. Uiteindelijk komt het erop neer dat het bestuur beslist over het oprichten van een (tijdelijke) groep. Uiteraard kunnen er vanuit de trainers ook initiatieven ontplooit worden voor oprichting van een (tijdelijke) groep.

De groepen worden in principe door vaste trainers getraind. De invulling van de trainingen wordt onderling door de trainers bepaald. Er kan naar een bepaald doel worden toe getraind als dat vanuit de groep wordt verlangd.

 

Indeling van de groepen:

De leden moeten zelf kunnen kiezen in welke groep ze lopen. Het is een taak voor de trainers om langzame of te snelle lopers een andere groep voor te stellen (maar niet te verplichten).

De groepen blijven zo redelijk constant met wat natuurlijke verschuivingen. Binnen een loopgroep zullen de lopers qua niveau verschillen. Dit past prima binnen het doel van de KLG. Men houdt altijd rekening met elkaar.

De KLG biedt de mogelijkheid om vanuit de Recreatieve groepen naar de Prestatiegroepen door te groeien, maar dit is geen must.

Voor lopers die na een blessure weer gaan starten, bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met de beginnersgroep. Zij kunnen dan ook als hulptrainer worden ingezet en met hun praktijkervaring de beginnende lopers informeren over de loopsport. Mocht er een jaar geen beginnersgroep starten dan wordt in overleg met de trainers gekeken hoe we de herintreders op een andere manier kunnen laten instromen.

Per groep wordt gestreefd naar maximaal 25 lopers.Beginnersgroep

Jaarlijks wordt aan de hand van het ledental en de beschikbaarheid van de trainers bekeken of gestart wordt met een nieuwe beginnersgroep.

Deze beginnersgroep wordt intensief begeleid met adviezen en schema’s. Na een vooraf vastgestelde periode wordt de beginnersgroep opgeheven en worden de lopers, afhankelijk van hun kunnen, ingepast in één van de andere loopgroepen. Over het algemeen zullen de beginners bij de Recreatieve groep 2 instromen.

Indien gewenst wordt na afloop van de beginnerscursus een extra recreatieve groep gestart voor lopers die nog niet kunnen instromen bij de bestaande recreatieve groepen. Deze extra groep wordt in principe na verloop van tijd weer opgeheven.

De KLG heeft geen jeugdgroep, daarom wordt een minimale leeftijd van 16 jaar aangehouden.

 

8. Activiteiten

De KLG organiseert jaarlijks een aantal loopactiviteiten voor alle leden. Leden kunnen voor deze evenementen familieleden en/of vrienden uitnodigen om deel te nemen. De vaste loopjes zijn:

  • Waterdrinkercross
  • Gevulde Koekenloop

Er is een activiteitencommissie. De AC is een commissie die het hele jaar door voor alle leden activiteiten organiseert. De AC opereert in overleg met het bestuur.

 

9. Veiligheid tijdens het lopen

Het aspect veiligheid tijdens het lopen heeft bij de KLG hoge prioriteit.

Hier wordt op verschillende manieren uitvoering aan gegeven:

 

Calamiteitenprocedure

Er is een calamiteitenprocedure opgesteld. Deze procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien. 

 

Calamiteitenoefening

Jaarlijks wordt een calamiteitenoefening ingepland en uitgevoerd aan de hand van het calamiteitendraaiboek. Deze oefening wordt georganiseerd door de trainers van de verschillende loopgroepen.

 

Reanimatiecursus

Jaarlijks wordt door de KLG een reanimatiecursus georganiseerd voor de leden en voor de trainers. Het is de bedoeling dat van iedere loopgroep een aantal lopers een reanimatiecursus hebben gevolgd en dat dit ook jaarlijks wordt bijgehouden. Niet alle lopers kunnen elk jaar geschoold worden, maar binnen elke trainingsgroep bevinden zich minimaal enkele lopers die geschoold zijn.