Notulen algemene ledenvergadering 30 oktober 2017

 

 

Om 19.45 vertellen Henno, Henk en Esther ieder afzonderlijk de wetenswaardigheden van zijn/haar groep. Erg leuk om te zien en te horen.

 

Daarna geeft Majelle Laman een presentatie. Zij is sportfysiotherapeute en medisch coördinator van Team Distance Runners. Zij vertelt hoe je via gerichte krachttraining sneller kunt lopen. Dit was een erg interessante lezing.

 

 

1. Opening

 

Esther opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij vraagt of er nog op- en aanmerkingen zijn op het verslag van 2016. Zelf merkt zij op dat het bestuur verzuimd heeft iets te doen met de ideeën die vorig jaar geopperd zijn voor het werven van nieuwe leden.

 

Verder meldt Esther dat er nog 5  hesjes met verlichting te koop zijn, voor 10 euro per stuk.

 

 

2. KLG afgelopen jaar

 

-Afgelopen jaar is een rustig jaar geweest voor de KLG. We zijn begin april met een nieuwe beginnersgroep gestart. Middels flyers, in oa supermarkten, stukjes in de krant en een praatje door onze voorzitter bij de Heemskerkse radio, hebben we nieuwe leden geworven. De animo was groot. Besloten werd om de groep niet groter te laten zijn dan 30 personen. Helaas moesten wij daardoor mensen teleurstellen, maar zij zijn op de wachtlijst geplaatst voor 2018.

 

-Begin juli is de beginnersgroep opgeheven en zijn de lopers onderverdeeld onder de andere groepen. Voor sommigen bleek deze overgang net iets te groot. Daar waar zij 5 km achtereen kunnen lopen, kwamen ze in een groep terecht waar toch minimaal 8 km wordt gelopen.

 

-De beginnersgroep wordt geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen naar de beginnersgroep van volgend jaar. Sowieso willen we de beginnersgroep voor aankomend jaar kleiner maken.

 

-Dit jaar werd weer de Maarten Bon estafette georganiseerd door onze nieuwe activiteitencommissie. Jammer was dat de opkomst niet zo hoog was. Maar de estafette en de lunch daarna, waren zeer geslaagd. De activiteitencommissie heeft aangegeven dat de volgende Maarten Bon estafette gehouden wordt op zondag 6 mei 2018.

 

-Heel blij zijn we met Esther Raateland en Erwin Rozemeijer, die hun trainersdiploma behaald hebben en nu ingezet worden als trainer. In totaal hebben we nu 10 trainers.

 

-Op 5 november wordt de gevulde koekenloop gehouden. Op 31 december de oliebollenloop en op 6 januari 2018 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.

 

-Ook dit jaar heeft het bestuur vergadert met de contactgroep leden. Hierin kwam naar voren dat het eens leuk zou zijn om eens van een andere trainer training te krijgen. Dus in de planning voor komend jaar staat de ‘ruil-de-trainer’ dag. De trainers ruilen hierbij van groep.

 

-Er is afgelopen jaar ook weer een reanimatiecursus geweest, waarbij de trainers en diverse lopers hun reanimatie diploma gehaald hebben.

 

-Leden kunnen, voor een gereduceerd tarief, bij Marcel Sport KLG kleding met daarop het logo van de KLG aanschaffen. Corina is aanwezig met de betreffende kledingstukken om na de vergadering te passen.

 

-De website  wordt niet veel bezocht. Wel is het voor een vereniging belangrijk om een website te hebben. Alle relevante informatie is hierop te vinden. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwsbrief. Elk lid ontvangt deze per mail.  Zo blijft iedereen op de hoogte van het laatste nieuws. Over het algemeen wordt deze brief positief ontvangen. Veel groepen hebben een eigen facebookpagina, waarop zij loopjes en ander nieuws met elkaar delen.

 

 

3. Trainingstijden

 

Het bestuur heeft een mail ontvangen van een loper uit de groep van Henno. Henno traint op zondagochtend om 9.15, de overige groepen om 8.30. De vraag is of de hele KLG om 9.00 kan trainen. Eerst zal Henno worden gevraagd of hij in zijn groep wil polsen of zij misschien ook om 8.30 willen trainen. Bij grote verdeeldheid komt er mogelijk een KLG brede enquête over de trainingstijden.

 

 

4. Jubilarissen

 

Er zijn ook dit jaar weer jubilarissen, te weten:

 

10 jaar: Peter van Amelsfoort, Luud van der Ham, Ger van de Vis, Willeke Zeijlemaker, Pieter Starmans, Remco Put.

 

20 jaar: Monique Nijdeken.

 

Esther geeft van allen een korte typerende omschrijving.

 

 

5. Bestuursmutatie

 

Esther meldt dat zij aftreedt als voorzitter. Zij heeft te horen gekregen dat, ivm slijtage van haar heup, hardlopen onverstandig is. Wij zijn verheugd dat Agnes Kuiper haar functie wil overnemen. Esther blijft wel in het bestuur. Zij zal Agnes ondersteunen.

 

 

6. Financiën

 

Kees deelt de balans- en exploitatierekening over 2016 en de begroting voor 2018 uit en licht deze toe. De kascommissie bestaande uit Eddy van der Geest en Lyanda Hoogewerf hebben deze inmiddels goedgekeurd.

 

De kascommissie had een vraag over de begroting. Opvallend was dat er meer begroot was, dan dat er werkelijke uitgegeven werd. Onder andere komt dit door het beleid rondom de werving van nieuwe leden. Wij hebben geen dure advertenties hoeven plaatsen in kranten. Ook hadden zij een vraag over de betaling van de trainers. Belastingtechnisch is het beter dat wij de trainers niet betalen per uur, maar per training.

 

Kees meldt dat hij pas een maand geleden de rekening van Vosfood voor de nieuwjaarsreceptie ontvangen heeft.

 

Ook dit jaar hoeven we de contributie niet te verhogen. De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit Lyanda Hoogewerf en Vincent de Wildt.

 

 

7. Rondvraag

 

-Er wordt gemeld dat de Algemene ledenvergadering niet aangekondigd stond op de site. Het stond wel op de site, al was het laat geplaatst.

 

-Er wordt gevraagd of de nieuwsbrief ook op de site staat. Nee, dat staat hij niet.

 

- er wordt gevraagd wat de toevoeging is van de nieuwsbrief. Omdat de website niet veel bezocht wordt, wordt iedereen via een nieuwsbrief toch op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

 

Via website, facebook en de nieuwsbrief worden verschillende doelgroepen bereikt.

 

-Er wordt gemeld dat de website slecht bijgehouden wordt.

 

We hebben een website waar alle relevante informatie over onze vereniging op terug te vinden is. Voor buitenstaanders is het duidelijk wie wij zijn. Het vullen van de website is  geen taak van het bestuur alleen, maar ook van de leden.

 

-Er wordt aangegeven dat 6 mei 2018 de laatste zondag van de meivakantie is. Is het verstandig om dan de Maarten Bon estafette te houden? In samenspraak met de activiteitencommissie is deze datum als beste optie uit de bus gekomen.

 

 

Om 21.45 sluit Esther de vergadering met dank aan alle inbreng van de aanwezigen.